Tarnetingimused

Tarnetingimused

Ostjal on kohustus tasuda kauba maksumus ja võimalikud saatmis jm. kulud (edaspidi ’’kauba maksumus’’)  neljateistkümne (14) päeva jooksul arve kuupäevast, kui Müüja ei ole teisiti teada andnud. Arve kuupäev on toote üleandmise päev.

Kauba hind loetakse makstuks siis, kui makse on laekunud  Müüja pangakontole.

Müüjal on õigus nõuda tasumata maksete eest  viivist vastavalt kehtivale õigusaktile. Lisaks viivistele on  Müüjal õigus nõuda Ostjalt mõistlikke sissenõudmiskulusi.

Kui toodete vastuvõtmine on hilinenud Ostja põhjusel, on Müüjal on õigus nõuda Ostjalt kompensatsiooni toodete  ladustamise eest.

Kui Ostja hilineb arve tasumisega, selle osalise tasumisega või muude maksekohustustega, on Müüjal on õigus katkestada kõik tarned Ostjale kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni koos intressidega. Tarneaeg loetakse seejärel aktiveerituks ning Ostjal ei ole õigust esitada Müüjale nõuded tarneaja pikenemisest tulenevaid kahjusi.

Omandiõigus

Kauba omandiõigus kuulub Ostjale, kui Ostja on tasunud kogu kauba maksumuse ja muud kaubaga seotud maksekohustused.

Kauba vastutus toodetest siirdub Ostjale, kui kaup on tarnetingimustest lähtuvalt üle antud Ostjale.

Garantii

Müüja annab tarnitavatele toodetele ja komponentidele kaheaastase garantii. Garantii ei kehti toodete LED dioodidele ja muudele Müüja poolt eraldi välja toodud loetelule. Garantiiaeg hakkab lugema alates saadetise vastuvõtmisest.

Garantii on kehtiv, kui toodet on hoolikalt kasutatud vastavalt kasutusjuhendile ainult algsele kasutuseesmärgile. Müüja ei vastuta vigade eest, mis on tekkinud toote asendamisel kasutusjuhendit järgimata, normaalsest kulumisest, ebaõigest kasutamisest,  ebaõigete hooldamise nõuannete eest, mis on Ostja hooletusest tekitatud. Lisaks garantiiaeg sõltub sellest, et Ostja on kohustatud viivitamatult teavitama Müüjat tõrke avastamisel ja likvideerib puudusega toote. Kui keegi muu peale Müüja või Müüja poolt volitatud isik tahab hooldada, parandada või muuta toodet või selle iseärasusi, garantii ei seo Müüjat.

Garantii ei kata ootamatu ja ettenägematute sündmuste põhjustel vigaseid tooted, näiteks vandalismi, õnnetuste, loodusjõudude või loomade puhul.

Müüjal on õigus selle resolutsiooni alusel garantii valik, kas:

      a) mõistliku aja jooksul viga parandada ja edastada parandatud toode Ostjale

      b) asendada puudusega toode uue samaväärse toote vastu

      c) kompenseerida Ostjale Ostja makstud ostuhinna

Garantii alla kuuluva toote kompenseerimine piirneb üksnes ülal mainitud valikuvarjantide põhjal ja Ostjal ei ole õigusi täiendavatele hüvitistele. Müüja ei vastuta garantii käigus kaasnevate kahjude eest.

Toote tarnimise garantiiremondi tagajärjel tekkinud kulude eest vastutab Ostja. Võimalikud garantiiremondist tulenevad reisi-, transpordi- ja muude kulude eest vastutab Ostja.

Toote ülevaatus

Kui toode on üle antud Ostjale, Ostja on kohustatud kontrollima toote niipea, kui asjaolud seda võimaldavad, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul kätte saamise päevast või alates päevast, mil toode on vastavalt tarnetingimustele antud Ostjale kasutamiseks.

Ostja poolt loetakse vastuvõetuks tarne ja toode, kui Müüja ei ole kümne (10) päeva jooksul pärast toote tarnimisest või sellest päevast, kui toode on üle antud vastavalt tarnetingimustele Ostjale kasutamiseks, saanud Ostja poolt isiklikku kirjalikku kaebust, kus on defineeritud toote või tarnimise ebaõigsusest.

Toote viga

Kui tarnimine või toode on vigane ja, kui ostja on esitanud kaebuse ülal mainitud tingimustel, on Müüjal õigus valida, kas:

  1. a) mõistliku aja jooksul viga parandada ja asendada parandatud toode Ostjale
  1. b) anda puudusega toote asemele samaväärne toode
  1. c) kompenseerida Ostja poolt tasutud kauba hind

Ostja peab tagastama puudusega kauba Müüjale Müüja kulul, kui müüja seda nõuab.

Siinkohal mainitud valikuvarjandid toodete või tarnete vigadest on eksklusiivne ja Ostjal ei ole õigust täiendavatele hüvitistele. Müüja ei ole kohustatud vastutama kahjude eest, mida Ostja võib nõuda toote puudumisel või tarne hilinemisel.

Kahjude hüvitamine ja vastutuse piir

Müüja vastutus Ostjale tekitatud kahju eest piirdub Tarnetingimuste põhisel kompenseerimisel. Igal juhul on maksimaalne kompenseeritav summa Ostja poolt tasutud kauba hind.

Müüja ei vastuta kaudsete kahjude eest, nagu kasumi ja tootmise vähenemine, saamata jäänud tulu või muu kahju, mida on raske ette näha.

Vääramatu jõud

Müüja on vabastatud oma kohustustest ja vastutusest maksta hüvitist, kui rikkumine või nende täitmata jätmine on  vääramatu jõu tõttu. Vabastamise põhjuseks loetakse kohustuse täitmist pärssiv ja kohustuste järgimisel toimunud ebatavaline ja asja mõjutav juhtum, mis on Müüjast mitte sõltuv ja, mille efekte ei või vältida ega lahenda. Selline sündmus võib olla nt. sõda, mäss, arestimine või konfiskeerimine avalikule vajadustele, energiavarustuse katkestus, tulekahju, äike või muu loodusnähtus, toote komponendite kättesaadavusest tekkinud häire, katkestus või muu ebatavaline Müüjast mitte sõltuv põhjus.

Kui täitmise kohustus viibib mõnedel neist põhjustest, kohustuste täitmisaega jätkatakse nii kaua, kuni kõik juhtumit mõjutavaid tingimusi on arvesse võetud mõistlikult.

Vaidluste lahendamine

Kõikide vaidluseste peamine eesmärk on lahendada need läbirääkimiste teel osapoolte vahel.

Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Turu ringkonnakohus. Müüjal on õigus vajaduse korral ümber suunata vaidlused Ostja elukohajärgsesse üldkohtusse.